กศน. คืออะไร
Category

กศน. คืออะไร

                  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. แต่เดิมหมายถึงการศึกษานอกโรงเรียน แต่ปัจจุบัน หลังจากได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกาศใช้  กศน. จึงหมายถึง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยหน่วยงานในสังกัด จะมีหลายระดับ คือ ส่วนกลาง จะเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. มีเลขาธิการ กศน.เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภท ระดับจังหวัดเรียกว่าสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอเรียกว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ มีชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. อำเภอ อัธยาศัย จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหรือเขตเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ ข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในอำเภอหรือเขต

                นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังมีหน่วยงานในสังกัดอีกหลายประเภท เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อาคารเสมารักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค และศูนย์ฝีกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เป็นต้น

                ในการเรียน กศน. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่สนใจอยากจะเรียน แต่ไม่มีเวลา หรือขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา แต่หลักๆ น่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีเวลา เพราะจะต้องทำงานไปด้วย ซึ่งการเรียน กศน. สามารถทำให้คุณมีเวลาที่จะทำงานด้วยและเรียนไปด้วย โดยไม่กระทบต่อการงาสักเท่าไหร่นัก โดยในการเรียน กศน. มีวิธีการเรียน คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญา ผู้รู้ และสื่อต่าง ๆ การเรียนรู้แบบทางไกล จะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนและครูจะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจำเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดรายวิชา เวลาเรียนและสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน  โดยสามารถเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง

                การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวิธีเรียนในระบบ หรือ วิธีเรียน กศน. เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อใครก็ตามที่ขอให้มาเรียน กศน. แล้วจบเร็ว และในขณะเดียวกัน ผู้ที่เป็นผู้เรียน กศน. แล้วก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง ต้องเรียกร้องให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน. จัดการเรียนการสอนวิธี กศน. ให้อย่างเต็มที่อย่าขาด ๆ เกิน ๆ หรือหลงใช้ผิดวิธี และระวังอย่ายอมให้มีพวกฉวยโอกาส ทั้งที่มีโอกาสเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วมาเบียดเบียนปลอมปนในสถาบัน กศน. ข้อตกลงเบื้องต้นนี้ ถ้ายอมรับได้และมาเรียนด้วยกัน ก็จะเรียนอย่างมีความสุขและจบ กศน. อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นการศึกษาสำหรับคนนอกโรงเรียนแท้จริง