กศน. คืออะไรกศน. คืออะไร

กศน. คืออะไร

                  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. แต่เดิมหมายถึงการศึกษานอกโรงเรียน แต่ปัจจุบัน หลังจากได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกาศใช้  กศน. จึงหมายถึง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยหน่วยงานในสังกัด จะมีหลายระดับ คือ ส่วนกลาง จะเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีชื่อย่อว่า สำนักงาน {...}

Continue Reading....Continue Reading....